• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

DelClose

Sådan investerer fonden Alternatives - Global Private Credit

Danske Invest Alternatives - Global Private Credit giver en bred eksponering til private credit via investeringer i unoterede lån til mange forskellige virksomheder, forbrugere mv. og på tværs af forskellige markeder og lånetyper – alt efter hvor der viser sig de mest attraktive investeringsmuligheder.

Private credit er en aktivklasse med et interessant afkastpotentiale, og med fonden Danske Invest SICAV - SIF Alternatives - Global Private Credit kan du få en bred eksponering mod aktivklassen på tværs af markeder og virksomheder.
 
Danske Invest Alternatives - Global Private Credit fokuserer primært på investeringer i private credit i Europa og Nordamerika, men fonden kan også foretage investeringer andre steder i verden. Samtidig investerer fonden i forskellige typer af private credit – alt efter hvor der viser sig de mest attraktive investeringsmuligheder. 
 
Fondens primære fokus er på investeringer, som forventes at generere forholdsvis stabile løbende pengestrømme og har begrænsede løbende udsving i værdien af aktiverne – men her kan der også gemme sig attraktive afkastmuligheder i forhold til risikoen, hvis man formår at håndplukke de rette investeringer. Dette afkast kan dels bestå i relativt høje løbende rentebetalinger, og dertil kommer potentialet for eventuelle kursgevinster, afhængig af den præcise sammensætning af investeringerne.
 
Foruden det attraktive afkastpotentiale kan private credit bidrage til at sprede risikoen og dermed samlet set øge det risikojusterede afkast i en portefølje af investeringer – og de senere år har det været en hurtigt voksende aktivklasse, som i dag indgår i porteføljen hos mange store institutionelle investorer.
 

Hvad er private credit?

Bred aktivklasse med mange muligheder
Privat credit er en bred betegnelse for lån til virksomheder, forbrugere mv., som ikke er udstedt og handlet på noterede markeder.
 
En væsentlig del af aktivklassen består af lån fra private credit-fonde til nøje udvalgte virksomheder. Her kan private credit-fondene typisk agere mere agilt og med hurtigere beslutningsprocesser end banker og noterede markeder, ligesom de potentielt kan tilbyde mere komplekse og skræddersyede finansieringsløsninger. Til gengæld kan private credit-fondene ofte opnå attraktive afkastmuligheder i forhold til risikoen.
 
Renten på lånene vil blandt andet afhænge af, om der er tale om seniorlån, der står forrest i kapitalstrukturen i et selskab, så långiverne får deres tilgodehavende først, hvis selskabet kommer i problemer, eller om det er efterstillede og mere risikofyldte juniorlån. Yderligere kan investeringerne omfatte et aktieelement i form af fx præferenceaktier, som er lån struktureret som aktier, hvor de årlige udbytter er aftalt på forhånd. Danske Invest Global Private Credit kan investere i gæld på tværs af kapitalstrukturen i selskaber, så længe investeringerne passer ind i fondens overordnede strategi i forhold til blandt andet afkast og risiko.
 
Derudover omfatter fondens investeringsunivers også investeringer i større puljer af lån til virksomheder eller forbrugere. Det kan fx være aktivbaserede lån med sikkerhed i specifikke aktiver, eller såkaldt struktureret kredit, hvor puljer af lån bliver pakket og handlet som værdipapirer med forskellige niveauer af forventet afkast og risiko. Her kan der også være attraktive afkastmuligheder set i forhold til risikoen. Og endeligt har Danske Invest Global Private Credit mulighed for at agere mere opportunistisk, hvis der fx opstår mulighed for at investere i gæld med rabatter i perioder med stor uro på de finansielle markeder – eller investere i gæld i trængte selskaber på gunstige vilkår.
 

Fondens miks af investeringer i private credit
Investeringerne i private credit i Danske Invest Global Private Credit foregår dels via investeringer i internationale private credit-fonde og dels via såkaldte co-investeringer:
 
PRIVATE CREDIT-FONDE er fonde, der som beskrevet ovenfor stiller finansiering til rådighed for en portefølje af nøje udvalgte selskaber. Her vil der i mange tilfælde være tale om finansiering af unoterede selskaber ejet af private equity-fonde, som ofte anvender private credit som en væsentlig del af finansieringen af deres opkøb af selskaber. Investeringerne i private credit-fonde kan dog også omfatte andre typer lån.
 
CO-INVESTERINGER er investeringer side om side med private credit-fonde – fx lån til udvalgte enkeltselskaber eller investeringer i større låneporteføljer. Det kan fx være relevant, hvis en private credit-fond har behov for supplerende kapital til at gennemføre en given investering.
 
Forventningen er, at co-investeringerne vil øge det samlede afkast i Danske Invest Global Private Credit. Det skyldes, at de løbende omkostninger ved co-investeringer normalt er lavere end ved investeringer via private credit-fonde, og samtidig sker der ved co-investeringer en hurtigere investering af kapitalen end i private credit-fonde, hvor kapitalen bliver investeret mere gradvist over flere år, i takt med at de rette investeringsmuligheder viser sig. Porteføljeteamet forventes derfor at have stort fokus på co-investeringer, men ofte vil muligheden for co-investeringer side om side med private credit-fonde dog være betinget af, at man også har investeret i fondene. Samtidig skal man være opmærksom på, at risikospredningen i co-investeringerne potentielt kan være mindre end ved investeringer via fonde.
 
Både investeringerne i private credit-fonde og co-investeringerne kan potentielt også være investeringer i det sekundære marked – dvs. køb af investeringer fra andre investorer.


De vigtigste risici ved fonden 

En investering i Danske Invest Global Private Credit er forbundet med en række risici, du skal være opmærksom på. På længere sigt er den vigtigste enkeltfaktor for fondenes afkast, om porteføljeforvalterne formår at udvælge attraktive investeringer til fondenes porteføljer. 
 
Som ved andre investeringer er der en række risici forbundet med en investering i Danske Invest Global Private Credit, der potentielt kan opleve store kursudsving og give tab. Nogle af disse risici knytter sig til enkelte investeringer eller aktivklasser i fondens portefølje, andre til porteføljen i bredere forstand og kan dermed potentielt få en større samlet effekt på fondens afkast. 

Vi henviser til prospekt, hvor de forskellige risici er nærmere beskrevet.
 
De væsentligste overordnede risici 
Helt overordnet vil fondens succes i høj grad afhænge af det team i Danske Bank Asset Management, som er delegeret porteføljeforvalter for Danske Invest Global Private Credit og er udpeget til at lokalisere og udvælge fondens investeringer. Det betegnes forvalterrisiko, og på længere sigt er det helt afgørende for fondens afkast, at porteføljeforvalterne formår at udvælge attraktive investeringer til porteføljen. 
 
En anden overordnet risikofaktor for fonden er perioder med stor markedsuro og kursfald på de finansielle markeder, som fx under finanskrisen 2007-2009, ved det globale udbrud af Covid-19 i foråret 2020 og i perioden med store stigninger i inflation og renter i 2022. Det kan over en bred kam føre til betydelige fald i værdierne af aktiver på tværs af aktivklasser i fondens portefølje. Det kan betegnes markedsrisiko og kan fx være udløst af perioder med recession i global økonomi, beskrevet nærmere under afsnittet om makroøkonomiske, politiske og geopolitiske risici mv. i prospektet.
 

Porteføljeteam håndplukker de mest interessante investeringer 
De enkelte investeringer i Danske Invest Global Private Credit bliver udvalgt af et team af porteføljeforvaltere fra Danske Bank Asset Management (en division af Danske Bank), som har stor erfaring med private credit.
 
Historisk set har Danske Banks størrelse og internationale netværk givet adgang til et stort flow af investeringsmuligheder, og det forventes også at være tilfældet fremover.  
 
En væsentlig del af porteføljeteamets arbejde består dermed i løbende at screene investeringsmulighederne og identificere de mest attraktive, der tilsammen kan udgøre en robust og veldiversificeret portefølje i Danske Invest Global Private Credit. Det forventes kun at være en meget begrænset andel af de løbende investeringsmuligheder, der i sidste ende finder vej til fondens portefølje. Porteføljeteamet kan meget vel have vurderet 10-20 potentielle investeringsmuligheder for hver investering, der foretages i fondens portefølje 
 
Grundig due diligence før hver enkelt investering 
Forud for en investering foretager porteføljeteamet altid en grundig analyse – en såkaldt due diligence – for at afdække, om den pågældende investering lever op til teamets høje krav til investeringerne i Danske Invest Global Private Credit. Både når porteføljeteamet udvælger private credit-fonde samt co-investeringer, er følgende forhold blandt de væsentligste: 
  
 • Kommercielle forhold som fx en vurdering af det forventede afkast i forhold til risikoen, manageren der forvalter investeringen, samt hvordan investeringen vil passe ind i fondens øvrige portefølje af investeringer.
 • Juridiske forhold som fx en grundig vurdering af vilkårene for de enkelte investeringer og en gennemgang af de kontraktmæssige dokumenter.
 • Skattemæssige forhold for at sikre, at beskatningen af de enkelte investeringer er hensigtsmæssig i forhold til Danske Invest Global Private Credit og fondens investorer.
 • Ansvarlighedsforhold (ESG-forhold) for at sikre, at de enkelte investeringer ikke bryder med de restriktioner, der er fastsat for fondens investeringer (læs mere nedenfor).
 
Typisk vil co-investeringer være mere ressourcekrævende for porteføljeteamet end investeringer i fonde, fordi der beløbsmæssigt er tale om mindre investeringer – blandt andet for at sikre den fornødne risikospredning. Dermed skal der foretages flere due diligences ved investering af kapital i co-investeringer.
 
I due diligence-processen kan porteføljeteamet trække på ekspertise fra en lang række specialister i Danske Bank Asset Management, og som en del af processen mødes porteføljeteamet typisk også med forvalterne af relevante investeringsmuligheder undervejs i forløbet. Efter investeringerne er foretaget, overvåger teamet løbende investeringerne for blandt andet at sikre, at der investeres i henhold til de indgåede aftaler. 
 
Afkastmål og ansvarlighedsforhold for fonden
Et vigtigt pejlemærke for porteføljeteamets vurdering af de kommercielle forhold ved potentielle investeringer er det langsigtede afkastmål for Danske Invest Global Private Equity, som efter omkostninger er 4-6 pct. om året ud over den 3 måneders Euribor-rente. (Euribor står for Euro Interbank Offered Rate og er den gennemsnitlige rente, som europæiske banker er villige til at låne til hinanden for uden sikkerhedsstillelse).
 
Bemærk, at afkastmålet ikke må forveksles med forventet afkast for fonden. Et afkastmål er alene et af de styringsredskaber, som porteføljeteamet anvender til deres vurdering af, hvordan de underliggende aktiver bidrager til afkastet. Det må ikke ses som hverken en garanti eller en pålidelig indikator for det faktiske afkast fra fonden. Det faktiske afkast for fonden kan således blive såvel højere som lavere end afkastmålet og kan i værste fald blive negativt.
 
Danske Invest Global Private Credit har også fokus på ansvarlighed, hvilket yderligere stiller krav til porteføljeteamets udvælgelse af investeringer. 
 
Danske Invest Global Private Credit anvender eksklusioner som ESG-strategi. Eksklusionerne følger Danske Invests standardrestriktioner og grænseværdier i forhold til investeringer i kul, tjæresand, kontroversielle våben, tobak og normer relateret til fx FN’s Global Compact-principper og FN’s vejledende principper for menneskerettigheder og erhvervsliv. Yderligere har fonden eksklusioner i forhold til investeringer i pornografi. Fonden er kategoriseret i henhold til artikel 8 i EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger med yderligere oplysninger om fondens ESG-strategi i prospektet og i den årlige årsrapportering.  
 

Særlige forhold, du skal være opmærksom på som investor  

En investering i fonden forudsætter en lang tidshorisont 
Danske Invest Private Credit er bedst egnet til investorer med en lang tidshorisont. Alternative investeringer som private credit er typisk dyrere og mere tidskrævende at købe og sælge end traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer, og samtidig kan det tage tid at indfri det forventede afkastpotentiale i fonden. Vi anbefaler, at investorer i fonden har en tidshorisont på mindst 7 år. 
 
Særlige krav for at blive accepteret som investor i fonden 
Ved en investering i Danske Invest Global Private Credit skal du være opmærksom på, at du skal opfylde særlige krav for at blive accepteret i fonden. Danske Banks vurdering af, hvorvidt du som investor opfylder disse krav, sker i forbindelse med investeringsrådgivningen. Du skal samtidigt skrive under på en erklæring om, at du er en velinformeret investor, samt en erklæring om, at du er bekendt med og forstår de risici, der er forbundet med investeringen i Danske Invest Global Private Credit. De særlige krav stammer fra regulatoriske forhold gældende for fonden, og det medfører desværre også, at der er visse begrænsninger for dig som investor, hvis du flytter dit depot til en anden bank end Danske Bank – blandt andet at du kan blive nødt til at indløse dine investeringer i fonden.  
 
Fonden vil ikke være fuldt investeret i private credit
Danske Invest Global Private Credit kan ikke forventes at være fuldt investeret i private credit. Dels fordi indskudt kapital i fonden først bliver investeret i private credit i takt med, at interessante investeringsmuligheder viser sig, og dels fordi investeringer i private credit-fonde typisk er tilsagnsbaserede. Det vil sige, at investorer som fx Danske Invest Global Private Credit giver tilsagn om at investere i private credit-fonde, men at selve kapitalen typisk bliver indskudt i fondene i mindre andele over en længere periode, i takt med at disse fonde foretager investeringer. Dermed skal porteføljeforvalterne for Danske Invest Global Private Credit løbende sørge for at reservere kapital til fremtidige indbetalingsforpligtelser til de private credit-fonde, der er afgivet tilsagn til. Den andel af kapital i fonden, der ikke er investeret i private credit, herunder kapital til at honorere fremtidige indbetalingsforpligtelser som beskrevet ovenfor, forventes løbende placeret i primært likvide instrumenter med lav risiko, såsom statsobligationer.   
 
En mindre andel af kapitalen i Danske Invest Global Private Credit er i dag placeret i investeringer i selskaber inden for infrastruktur, som tidligere har været en del af fondens fokusområde inden for alternative investeringer. Langt størstedelen af fondens alternative investeringer er dog i private credit, og fremover forventes andelen af investeringer i infrastruktur gradvist at blive reduceret yderligere i takt med, at de nuværende investeringer i infrastruktur realiseres, og der potentielt bliver indskudt ny kapital i fonden, som investeres i private credit.  
 
Det kan kræve tålmodighed at indløse sin investering i fonden 
Andele i Danske Invest Global Private Credit kun kan indløses på månedsbasis og med et forudgående varsel på 3 måneder. I nogle tilfælde kan indløsningen af andele tage længere tid, fx hvis mange investorer ønsker at sælge på samme tid eller ved stor uro på de finansielle markeder. I så fald kan fonden i kortere eller længere perioder være lukket for indløsning fra investorerne. Læs mere i prospektet for fonden. Dette skyldes, at fonden investerer i aktiver, der ikke kan sælges fra dag til dag som traditionelle børsnoterede aktier og obligationer. 
 
Særlig mekanisme skal undgå udvanding af værdierne i fonden 
For at undgå udvanding af værdierne i Danske Invest Global Private Credit for eksisterende investorer kan fondsforvalteren Danske Invest Management A/S (”Danske Invest Management”) til enhver tid afvise nye indskud i fonden, hvis det vurderes at være uhensigtsmæssigt for de eksisterende investorer. For at beskytte værdierne for de eksisterende investorer kan fonden desuden pålægge en omkostning (et såkaldt anti-dilution fee) for nye investorer i form af en procentsats af det beløb, de investerer i fonden. Beløbet indbetales til fonden for at kompensere eksisterende investorer for udvanding af værdien af deres investering i fonden. Tilsvarende kan fonden potentielt også pålægge en omkostning for investorer, der træder ud af fonden, hvis udtrædelsen medfører uforholdsmæssigt store handelsomkostninger, som belaster de tilbageværende investorer. 
Få oplysninger om satser for disse potentielle omkostninger af din investeringsrådgiver. 
 
Der betales performance fee i fonden 
Der betales en præstationsbaseret omkostning – et såkaldt performance fee – i de underliggende fonde, som Danske Invest Global Private Credit investerer i, hvis de indfrier aftalte afkastmål.
 
Fra 1. oktober 2024 vil der også blive beregnet et performance fee i Danske Invest Global Private Credit. Performance fee beregnes alene af fondens co-investeringer og sekundære investeringer (dvs. køb af eksisterende investeringer i det sekundære marked) og ikke af fondens investeringer i primære fonde (dvs. investeringer ved oprindeligt udbud af fondene). Performance fee vil blive beregnet for hver enkelt investering og vil udgøre 10 pct. af afkastet, betinget af at det annualiserede afkast overstiger hhv. 5 pct. for investeringer kategoriseret som seniorkapital og 8 pct. for investeringer kategoriseret som juniorkapital. Bemærk, at hvis fonden har tab på co-investeringer eller sekundære investeringer, modregnes dette tab i opgørelsen af performance fee på andre investeringer.
Et evt. performance fee bliver betalt af Danske Invest Global Private Credit til fondens forvalter, Danske Bank Asset Management, og vil dermed reducere afkastet for investorer. Læs mere om kriterierne for beregning af performance fee i prospektet for fonden.

DISCLAIMER:
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. 
Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. 
 
Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. 
 
Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. 
 
Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her Danske Invest SICAV - SIF Alternatives - Global Private Credit.
 
Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet.
 
Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.

 

Abonnér på nyheder

Danske Invests nyhedsabonnement er en gratis e-mailservice, hvor du løbende modtager information og nyhedsopdateringer om vores produkter.

Du tilmelder dig ved at indtaste din e-mail adresse og herefter vælge, hvilke oplysninger du ønsker at modtage.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet ved at kontakte os på 3333 7171 eller skrive til danskeinvest@danskeinvest.com. Du kan også altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.