Du investerer ikke i alt

Danske Invests fonde afholder sig fra at investere i en række selskaber, der eksempelvis har en skadelig effekt på en bæredygtig fremtid. Fondene har for eksempel restriktioner inden for kul, tjæresand, kontroverselle våben, tobak og normer. Du kan se en oversigt over vores fondes restriktioner her. 

Restriktionerne følger forskellige grænseværdier - du kan se en samlet oversigt over værdierne her. 

Kul, tjæresand og tørv

Termisk kul, tjæresand og tørv er nogle af de mest CO2-udledende energikilder og bidrager væsentligt til global opvarmning. Derfor investerer vi ikke dine penge i selskaber, hvor mere end fem procent eller mere af omsætningen kommer fra aktiviteter inden for termisk kul, udvinding af olie fra tjæresand eller fra tørvefyret elproduktion. Vores mål er at udfase investeringer i selskaber med aktiviteter inden for disse tre brændselstyper senest i 2030 inden for EU og OECD og senest i 2040 for resten af verden. 
 
Se ekskluderede selskaber.
 

Kontroversielle våben

Vi investerer ikke dine penge i selskaber, som direkte eller indirekte er involveret i kontroversielle våben. Det er våben, som er forbudt i henhold til international lovgivning eller anses som værende for kontroversielle på grund af den vilkårlige skade, som de forårsager. Det omfatter klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske våben samt kemiske våben.

Se ekskluderede selskaber.
 

Tobak

Vi investerer ikke dine penge i selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra dyrkning, forarbejdning eller produktion af tobaksprodukter. Det omfatter både produkter, der helt eller delvist er baseret på bladtobak samt såkaldte ’next generation’ tobaksprodukter som for eksempel elektroniske cigaretter og snus.

Se ekskluderede selskaber.

Samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd

Vi investerer ikke dine penge i en lang række selskaber, der har en skadelig adfærd eller er involveret i kritisable aktiviteter. Det er selskaber, der bryder med såkaldte normer, hvilket eksempelvis omfatter principperne hos FN’s Global Compact og hensynet til menneskerettigheder eller miljø- og klimaforhold. Eksempelvis investerer du ikke i en række selskaber, der bidrager til vandforurening og klimaforandringer, skader biodiversiteten, bryder med menneskerettighederne og er involveret i korruption eller våbenhandel. 

Se ekskluderede selskaber

Fonde med yderligere eksklusioner

Vi har en række fonde med yderligere eksklusioner. Disse produkter investerer eksempelvis ikke i alkohol, gambling, pornografi, fossile brændstoffer eller militært udstyr.
 
Find fondene her


Vi analyserer selskabers samfundsansvar

Vi screener løbende dine investeringer i Danske Invest, hvilket giver porteføljerådgiverne større viden om selskabernes ESG-forhold. Blandt andet analyserer vi, hvorvidt selskaber lever op til internationale rammer for samfundsansvar som eksempelvis menneskerettigheder eller miljø- og klimahensyn. Screeningen hjælper os med at identificere de selskaber, der eksempelvis bidrager til klimaforandringer, har en skadelig miljømæssig adfærd eller en utilstrækkelige arbejdstager- og menneskerettighedspraksis.

Har selskaberne udfordringer med at leve op til deres samfundsansvar, kan vi lægge yderligere pres på dem for at rette op på problemerne. Mener vi ikke, at denne type af selskaber kan forbedre sig tilstrækkeligt, kan vi også vælge at frasælge selskabet og placere det på vores eksklusionsliste.

Læs mere om vores screeningsproces for investeringer