• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
  Find
 • Hovednummer

  +45 3333 7171

  • Man-fre: 09.00 - 17.00

  Investering Direkte

  +45 5585 0435

  Man-fre: 09.00 - 17.00

  Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

  Support til Netbank
  70 105 501
  Man-tors: 08.00 - 21.00
  Fredag:      08.00 - 18.00
  Lørdag:     10.00 - 18.00
  Søndag:    10.00 - 21.00

  Spær dit kort
  70 20 70 20

  Bliv kunde

  70 10 17 08

Aktivt ejerskab er vejen til positive forandringer

Når du investerer med Danske Invest, er du med til at gøre en forskel. Vi har nemlig fokus på at påvirke de selskaber, du investerer i, til at blive mere bæredygtige. Det gør vi for at passe på og forøge afkastpotentialet i dine investeringer og for at bidrage til en positiv samfundsudvikling.

Vi udøver aktivt ejerskab på tre måder

 

Vi går i dialog med ledelsen hos selskaber

Vi stemmer på selskabernes generalforsamlinger

Vi samarbejder med andre investorer og organisationer


En stærk bæredygtighedsstemme med Danske Invest

Som investor i vores fonde får du en stærk bæredygtig stemme. Vi investerer nemlig ikke kun på dine vegne. Vi investerer på vegne af mange hundrede tusinde investorer, hvilket giver os en stærk position til at påvirke selskaberne til at handle mere ansvarligt. Vi bliver hørt, da vi repræsenterer en væsentlig del af selskabernes aktier eller obligationer. Det gør det muligt for os at påvirke selskaber til eksempelvis at reducere klimabelastningen, skabe større diversitet i bestyrelsen, reducere forurening, skabe sikre og sunde medarbejderforhold, leve op til menneskerettighederne og bekæmpe korruption.Gennem dialog kan vi: 

 
 • Diskutere og minimere selskabernes risici inden for bæredygtighedsforhold, hvilket er med til at beskytte dine investeringer
 • Påvirke selskaberne til at håndtere bæredygtighedsudfordringer og løse kritisable forhold
 • Få større indblik i selskaberne og bruge den viden til at udvælge de bedst mulige investeringer
 • Understøtte selskaberne i at udvikle sig ansvarligt og bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund

Læs mere

Vi tager ansvar som investor

I Danske Invest bidrager vi mest effektivt til positive forandringer ved at forblive investeret i selskaber og tage ansvar. Derfor frasælger vi ikke nødvendigvis selskaberne og vender ryggen til, hvis der opstår udfordringer. I stedet går vi i konstruktiv dialog med dem for at lægge pres på og bidrage til, at de løser udfordringerne. Det, mener vi, er vejen til at skabe virkelige forandringer.

Eksklusion er sidste udvej

Det kan tage tid, før selskaberne forbedrer sig – og vi understøtter dem på den lange bane gennem aktiv dialog. Vurderer vi, at selskabet ikke forbedrer sig tilstrækkeligt over tid, og ser vi ikke andre muligheder for at lægge pres på ledelsen, kan vi vælge at sælge investeringen og ekskludere selskabet og sætte det på vores eksklusionsliste.


Vi bruger vores stemme på generalforsamlinger

Når vi investerer på dine vegne, har vi mulighed for at stemme på selskabernes generalforsamlinger. Den stemmeret bruger vi til at få selskaberne til at tage hensyn til bæredygtighedsforhold og minimere deres negative påvirkning på samfundet. På vores digitale stemmeplatform kan du løbende se, hvordan vi har stemt om forslag på generalforsamlinger.

Se platformen


Stemmeretningslinjer

Vores retningslinjer for afstemning sætter retningen for, hvordan vi stemmer om forslag på generalforsamlinger. Det overordnede princip for vores stemmeafgivning er at forbedre og beskytte dine investeringer. Retningslinjerne adresserer eksempelvis, hvordan vi stemmer omkring finansielle forhold, kapitalstruktur og aktionærrettigheder. Hertil er der også en række principper for, hvordan vi stemmer omkring bæredygtighedsforhold. Det omhandler blandt andet CO2-udledning, energieffektivitet, kønsdiversitet, brug af vedvarende energi, biodiversitet, vand- og sanitetsforhold, arbejdstager- og menneskerettigheder, børnearbejde og anti-korruption.
 
Se stemmeretningslinjer
 


Samarbejder for at gøre en forskel

Vi er medlem af en række investororganisationer og initiativer. Formålet er at bidrage til udviklingen af ansvarlige investeringer og fremme større transparens og bæredygtighedsstandarder hos selskaber og på de finansielle markeder.

Vi kan i endnu højere grad påvirke selskaber og bidrage til positive forandringer ved at samarbejde med andre investorer. På den måde er dine investeringer med til at lægge yderligere pres på selskaber - for eksempel til at nedbringe klimabelastningen eller overholde menneskerettighederne.

Vi samarbejder med:
 
Carbon Disclosure Project
Organisationen opfordrer selskaber og byer til at offentlig­gøre deres klimapåvirkning, og organisationen har til formål at reducere selskabernes udledning af drivhusgas og afbøde klimaforandringernes konsekvenser. Organisationen indsamler og deler informationer om drivhusgasudledning og klimastrategier, der gør det muligt for investorer at reducere klimarelaterede risici i investeringer.

Her kan du læse mere om organisationen.

Climate Action 100+
Climate Action 100+ er en af de største investorsammen­slutninger med fokus på selskabsdialog inden for klimadagsordenen. Sammen med mere end 500 globale investorer går vi i dialog med de selskaber, der har den højeste CO2-udledning på verdensplan. Formålet er at få dem til at nedbringe deres klimapåvirkning i overensstemmelse med kli­mamålene i Parisaftalen og at forbedre deres rapportering om CO2-udledning. Sammenslutningen går i dialog med selskaber inden for olie- og gasindustrien, forsynings- og minesektoren, transportbranchen, industriselskaber og forbrugssektoren.

Her kan du læse mere om organisationen.

Montreal Carbon Pledge
Som led i vores ambition om at støtte den grønne omstilling har vi har tilsluttet os Montreal Carbon Pledge. Det betyder, at vi rapporterer på CO2-aftrykket for vores ESG-produkter.

Her kan du læse mere om initiativet.

Partnership for Carbon Accounting Financials
Gennem Danske Bank Asset Management er vi medlem af Partnership for Carbon Accounting Financials, som er et globalt partnerskab for finansielle institutioner. Formålet med samarbejdet er at udvikle og implementere en standard for at analysere og rapportere på drivhusgasudled­ningen fra investeringer og udlån.

Her kan du læse mere om partnerskabet.

FN’s principper for ansvarlig investering
Vores politik for ansvarlige investeringer følger FN’s Principper for ansvarlige investeringer (UN-PRI), der arbejder for at forstå, hvordan miljø, sociale forhold og selskabsledelse påvirker investeringer og understøtte medlemmerne i at arbejde med bæredygtighed i investeringer og det aktive ejerskab. Vores hovedporteføljerådgiver, Danske Bank Asset Management, har været medlem af UN-PRI siden 2010 og har underskrevet UN-PRI’s seks principper for ansvarlige investeringer. De rapporterer årligt til UN-PRI om deres processer og fremskridt med at implementere de seks principper i investeringer.

Se Danske Bank Asset Management UN-PRI bedømmelser her (Link til Danske Banks subsite for Politik og rapportering)

Her kan du læse mere om de seks principper.

The Institutional Investors Group on Climate Change
Den europæiske investoralliance (forkortes IIGCC) fokuserer på at reducere klimaforandringerne. Alliancen har mere end 250 medlemmer og missionen er at mobilisere kapital til den grønne omstilling og bidrage til at skabe et robust samfund, der kan håndtere klimaforandringer. Det sker ved at samarbejde med selskaber, politikere, investorer og andre interessenter. IIGCC bidrager til at skabe regulering, investeringspraksis og selskabsstra­tegier, der kan adressere de langsigtede risici og muligheder forbundet med klimaforandringerne.

Her kan du læse mere om IIGCC.

Sustainability Accounting Standards Board
Vi samarbejder med Sustainability Accounting Standards Board (SASB) for at anvende deres viden og kompetencer omkring analyse af forretningskritiske ESG-aspekter. SASB’s ambition er at hjælpe selskaber med at identificere, håndtere og rapportere på de ESG-aspekter, der er vigtigst for investorer. Vi opfordrer selskaber til at anvende SASB’s rapporteringsmetode, da det blandt andet vil gøre det muligt for investorer at sammenligne selskabernes ESG-performance med hinanden. Det øger transparensen omkring væsentlige ESG-forhold, hvilket styrker investorers mulighed for at håndtere bæredygtighedsrisici og inkludere ESG-kriterier i investeringsbeslutninger.

Her kan du læse mere om SASB.

Sustainable investeringsfora
Vi er medlem af de danske, norske, svenske og finske afdelinger af Sustainable Investment Forum (SIF). SIF’s mission er at fremme viden og erfaringsudveksling inden for ansvarlige investeringer og bidrage med analyser og data inden for området.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Vi er medlem af initiativet Task Force on Climate-related Finan­cial Disclosures (TCFD), som udvikler metoder til, at selskaber kan rapportere på deres finansielle risici ved klimaforhold til investorer, långivere og andre interessenter. Vi mener, at TCFD’s anbefalinger hjælper selskaber med at forstå informati­onsbehovet hos finansielle selskaber, så disse kan reagere på potentielle klimarelaterede, finansielle risici. Samtidig tilskynder initiativet, at selskaber rapporter på klimaforhold, der imøde­kommer investorernes behov. Vi opfordrer selskaber til at rapportere på klimarelaterede risici i overensstemmelse med TCFD-anbefa­lingerne. Vi mener, det vil hjælpe dem til at tage de rette grønne skridt og skabe en fremtidssikret forretning.

Her kan du læse mere om TCFD.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.