Del

Danske Invest Select

Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL

Fonde med bæredygtigt mål - ISIN: DK0060283067
Dokumenter
Faktaark
Central Investorinformation
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

154,54

Indre værdi pr. 30.09.2022

+0,06%

Afkast i dag

-13,66%

Afkast 1 måned

-28,44%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det globale aktiemarked. Afdelingen har som bæredygtigt investeringsmål at accelerere overgangen til en bæredygtig økonomi og bidrage positivt til opnåelsen af udvalgte FN-Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (Sustainable Development Goals – ”SDGerne”). Klimastabilitet, naturkapital og social kapital er de primære SDG-temaer for afdelingen. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer globalt i aktier i selskaber, som ventes at kunne bidrage til eller drage fordel af transitionen til en bæredygtig og cirkulær økonomi. Aktierne er udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast. Porteføljen består typisk af 30-50 aktier. Investeringerne er hedget til NOK.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 9 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og har et bæredygtigt investeringsmål. Ydermere fremmer afdelingen også miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, restriktioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket.

Valutarisici afdækkes mod NOK, så udsving i valutakursen mellem NOK og EUR påvirker afkastet.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.Fonde med et bæredygtigt investeringsmål (artikel 9)
Fonde med et bæredygtigt investeringsmål investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et bæredygtigt mål. Det kan være reduktion af CO2, biodiversitet, cirkulær økonomi eller andre af FN’s verdensmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et socialt mål som for eksempel arbejdsforhold, social integration, menneskelig kapital eller andre af FN’s sociale mål. Derudover må disse fonde ikke gøre væsentlig skade på andre bæredygtige mål.

Vores fonde med et bæredygtigt investeringsmål opfylder artikel 9 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.


LuxFLAG ESG-mærket
Denne fond lever op til kravene for LuxFLAG ESG, der er en af den ældste bæredygtighedscertificeringer i Europa. For at opnå certificeringen, stilles der omfattende krav til arbejdet med bæredygtige investeringer. Læs mere her.

Afkast

Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL
Benchmark
Afkast
Årlige afkast
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W dDanske Invest Select
Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KLDanske Invest Select
Danske Obligationer Absolut KLDanske Invest Select
Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W hDanske Invest Select
Danske Obligationer Allokering KLDanske Invest Select
Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KLDanske Invest Select
Danske Obligationer Varighed 3 KLDanske Invest Select
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d hDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
Global Equity Solution KLDanske Invest Select
Global Restricted KLDanske Invest Select
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Danmark – Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Select
US High Yield Bonds KLDanske Invest Select
USA Mid Cap, klasse DKK WDanske Invest Select
USA Mid Cap, klasse DKK W dDanske Invest Select
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK WDanske Invest Index
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
På grund af ændringer i investeringspolitikken blev resultaterne frem til 8. september 2020 opnået under omstændigheder, som ikke længere gør sig gældende.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Placeringen på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data.

Store historiske udsving er lig med høj risiko og små udsving er lig med en lavere risiko. Afdelingens placering på indikatoren er ikke konstant, og kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning, og den tager ikke højde for devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Det er
Klik for at skifte beløb
€ blevet til på

0 år
år
10 år
år

heraf er n/a € udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a €.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 EUR blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årEUR 84,54
I løbet af 3 årEUR 120,27
I løbet af 5 årEUR 125,44
I løbet af 7 årEUR 143,99
I løbet af 10 årEUR 164,24
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Rådgiver og selskab

Simon Christensen & Kasper Brix-Andersen

Titel: Chief Portfolio Manager/Chief Portfolio Manager
Baggrund: M.sc. (Finance & Accounting)/M.Sc. (finance & accounting), CFA

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er hovedrådgiver for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.08.2022

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL

Investeringer pr. 31.08.2022

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Microsoft Corp. 000000000000007.537,53% Aktier USD USA US5949181045
Alphabet Inc A 000000000000006.656,65% Aktier USD USA US02079K3059
Visa Inc Class A 000000000000004.934,93% Aktier USD USA US92826C8394
Roche Holding (genusscheine) 000000000000004.524,52% Aktier CHF Schweiz CH0012032048
Trane Technologies plc 000000000000004.124,12% Aktier USD USA IE00BK9ZQ967
Novo Nordisk B 000000000000003.673,67% Aktier DKK Danmark DK0060534915
Ecolab Inc. 000000000000003.523,52% Aktier USD USA US2788651006
Zurich Insurance Group Regd (CH) 000000000000003.493,49% Aktier CHF Schweiz CH0011075394
Texas Instruments (USD) 000000000000003.303,30% Aktier USD USA US8825081040
NextEra Energy Inc. 000000000000003.153,15% Aktier USD USA US65339F1012
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL

Fondfakta

 • Stamdata

  Stamdata

  Fondskode DK0060283067
  Børsnoteret Nej
  Afdeling under Danske Invest Select
  Fondens domicil Danmark
  Udbyttebetalende Nej
  Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
  Adm. selskabs domicil Danmark
  Depotselskab J.P. Morgan
  Stykstørrelse 100
  Beviserne udstedt i EUR
  Pris-metode Modificeret enkeltprismetode
  Produkttype UCITS
  Startdato 08.02.2011
  Markedsføringstilladelse Danmark, Norge
  Klasse i Global Sustainable Future Restricted – Accumulating KL
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt styret
  Type Aktie
  Område Global
  Benchmark MSCI World Index inklusive nettoudbytter hedget til NOK målt i EUR
  Typisk investeringshorisont 5 år
 • Dagens tal

  Dagens tal

  Formue (mio.) DKK pr. 29.09.2022 134,27
  Formue for andelsklassen (mio.) EUR pr. 29.09.2022 18,06
  Indre værdi EUR pr. 30.09.2022 16:59 154,63
 • Risikonøgletal pr. 31.08.2022

  Risikonøgletal pr. 31.08.2022

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gennemsnitligt årligt afkast, % -15,46 6,35 4,64 5,35 5,09
  Sharpe Ratio 0,27 0,23 0,29 0,30
  Volatilitet 24,62 21,14 18,93 17,44
  Tracking Error 4,91 4,28 4,03 3,98
  Information Ratio -0,35 -0,17 -0,46 -0,31
  Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  Finanstilsynets risikomærkning Gul  
 • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.