Få en inblick i fondens hållbarhetsdokumentFörstå fondernas koldioxidutsläpp

Klimatfrågan och omställningen från fossila till icke-fossila bränslen spelar en viktig roll när vi investerar, eftersom det kan påverka den riskjusterade avkastningen på lång sikt. Som en integrerad del av vårt arbete med att analysera och integrera ESG-faktorer, mäter vi hur mycket koldioxid våra enskilda fonder  släpper ut. Det ger en större inblick i och förståelse för hur den enskilda fonden hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter.

 

Olika mätningar av koldioxidutsläpp

I respektive fonds koldioxidrapport kan du se hur mycket koldioxid respektive fonds underliggande innehav  släpper ut . I rapporten kan du bland annat se hur många ton CO2 fonden släpper ut per miljon investerad dollar eller i förhållande till omsättningen för de företag som fonden investerar i. Rapporten visar hur mycket koldioxid investeringarna i fonden släpper ut vid en viss tidpunkt.


Få en inblick i fondernas begränsningar

För alla våra fonder kan du se vilka sektorer, verksamheter och/eller produkter som en enskild fond inte investerar i. Som en del av vår policy för hållbara investeringar investerar vi inte i företag som är involverade i kontroversiella vapen eller där merparten av intäkterna kommer från kol, oljesand eller tobak. Dessutom erbjuder vi olika fonder som har ytterligare restriktioner av investeringar i specifika sektorer, verksamheter eller produkter som till exempel alkohol, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen och militär utrustning.


 

ESG-riskanalys med hjälp av bedömningar från tredje part

Vi använder ESG-data och -analys från ett brett spektrum av dataleverantörer för att analysera våra investeringar. Genom att använda flera dataleverantörer kan vi bättre identifiera och utvärdera de viktigaste ESG-riskerna och -möjligheterna som kan förväntas påverka den långsiktiga utvecklingen och den potentiella avkastningen på våra investeringar.
 
Sustainalytics är en av dessa ESG-dataleverantörer. För en stor del av våra fonder kan du se Sustainalytics bedömning av hur väl innehaven hanterar väsentliga ESG-risker som kan påverka deras verksamhet och förmåga att tjäna pengar.